Bêd & Brochje

Yn it sintsje: Yn ‘t Paradyske

T: Type:
a = agrarisch bedrijf
h = historisch pand
w = woonboerderij
v = vrijstaand huis
h= huis met tuin

L: Locatie:
d = dorp
s = stad
p = platteland

K: Aantal kamers.
€: Prijs vanaf pp.

Naam B&BAdresPlaatsTelTLKKarakteristiek
AesgestateAesgewei 19
8647 SH
Sibrandabuorren0515-789633wp2€ 20,00weidelandschap, watersport
Aldwar PleatsMunkedyk 1
8611 JP
Gaastmeer0515-469568ad3€ 30,00paarden/pony's, watersport
B&B De ReidikkerMurnserdyk 34
8573 WP
Mirns06-57621330vp2€ 35,00kruidentuin, vogelparadijs
Bêd en Brochje DearsumDearsum 18
8644 VR
Dearsum0515-521782ap2€ 25,00paarden/pony's, watersport
B&B Ex MareNieuwebildtdijk 270
9076 PP
Sint Annaparochie0518 401215vp1€ 35,00zeedijk, vogelparadijs
Appartement B&B Fam. IJlstraUrsuladyk 12
8724 HR
It Heidenskip (bij Workum)0515-543064vp1€ 37,50weidelandschap, watersport
Bêd & Brochje HooglandIt Suderheech 2
9172 RG
Ferwert0518-411508
06-47772722
vd3€ 30,00terpenlandschap, wadlopen, vogels
B&B It BûthûsAaltjemeerweg 3
8761 PA
Ferwoude0515-336796
06-23236149
wp3€ 28,00weidelandschap, Friese steden
B&B JoarumJoarumerleane 21
8732 EC
Kubaard06-23818638wd2€ 47,50Natuur, Fietsen
Bêd en Brochje PossethRypsterdyk 44
9034 VB
Marsum058-2541265hp2€ 25,00shortgolf, bij Leeuwarden
Bêd en Brochje 't BoekehaagjeSchoterlandseweg 56
8454 KG
Mildam0513-841130wd1€ 25,00Jabikspad, bos
Bed & Breakfast VolontéSchoonoord 2
8633 KB
Ysbrechtum0515-413440vp2€ 29,50Epemastate, bij Sneek
BoerewilleNoed 13 A
8521 NR
Sint Nicolaasga0513-438103ap2€ 70,00landelijk gelegen, watersport
BotniahiemDoniawei 95
9104 GK
Damwâld0511-422038wp3€ 25,00vogelkijkhut, wadlopen
By Peek in SneekSingel 35
8601 AG
Sneek06-46267890hs6€ 37,50centrum Sneek, watersport
De HeideHeide 11
8521 DE
Sint Nicolaasga0513-432334wp4€ 28,00bos, watersport
Fam. de JongAaltjemeerweg 4
8761 PA
Ferwoude0515-541381wp4€ 28,00weidelandschap, Friese steden
Fam. SpijkerDe Kamp 10
9142 VA
Paesens / Moddergat0519-518285vp2€ 27,00zeedijk, wadlopen
G. de BoerVan Eysingaleane 9
9734 GC
Easterein0515-331639hd3weidelandschap, watersport
J.A. SietsemaIt Aldlan 11
9034 XB
Marsum058-2542469wp2€ 30,00Poptaslot, bij Leeuwarden
JacobshoeveWesteinde 10
9079 LJ
Sint Jacobiparochie0518-491057wd8€ 26,50startplaats Jabikspad, vogelparadijs
LyklamastateLyklamawei 4
8566 JL
Nijemirdum0514-571796wd6€ 45,00bos, vogelparadijs
OenemastateBrédyk 215
9089 BV
Wytgaard058-2551516hp3€ 30,00sier- en groentetuin, bij Leeuwarden
't LaaisterplakkyLeysterstreek 15
9078 WB
Oude Bildtzijl0518-421474vd2€ 37,50agrarisch landschap, vogelparadijs
WalstrastateNessenwei 2
8618 NM
Oosthem0515-531370wp2€ 25,00weidelandschap, watersport
Yn ‘t ParadyskeParadyske 6
9291 MV
Kollum06-50614688vp1€ 30,00botanische kruidentuin, watersport